Home ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล

แผนยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาเพื่อความเป็นนานาชาติ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

แนวทางการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับนานาชาติ

การได้เป็นสมาชิกเครือข่าย AFSN

ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก AFSN

1 ปี

สมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย AFSN

 

หัวหน้าหน่วยวางแผนฯ

การนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนิสิตนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

1 เรื่อง / ปี

ทุกปี

สนับสนุนการทำวิจัย การเขียนผลงานและการไปนำเสนอผลงาน

 

หัวหน้าหน่วยวิจัย

การเปิดรายวิชาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

รายวิชาที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

1 รายวิชา / ปี

ทุกปี

จัดทำรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ

เชิญวิทยากรระดับนานาชาติ

 

หัวหน้าหน่วยวิชาการ

การทำวิจัยร่วมกับสถาบันระดับนานาชาติ

โครงการวิจัยร่วมกับสถาบันระดับนานาชาติ

1 เรื่อง / ปี

ทุกปี

ติดต่อสมาชิกเครือข่ายและสถาบันที่เคยติดต่อ/ดูงาน/ฝึกอบรม/ศึกษาในการกำหนดหัวข้อการวิจัยร่วม

 

หัวหน้าหน่วยวิจัย

การฝึกอบรมและดูงานในสถาบันระดับนานาชาติ

อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนิสิตได้ฝึกอบรมหรือดูงานระดับนานาชาติ

1 ครั้ง / ปี

ทุกปี

สนับสนุนการไปฝึกบรมดูงาน และประสานงานในการจัดหาทุน

 

หัวหน้าภาคฯ

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ 2. การบริหารจัดการองค์กร และ บุคคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค โปร่งใส และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

แนวทางการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การบริหารที่โปร่งใส

แบบสอบถามความเห็นบุคลากรถึงความโปร่งใสในการบริหาร

มากกว่าร้อยละ 80

1 ปี

การประชุมชี้แจงแผนงานบริหาร

การประเมินผลที่มีเกณฑ์ชัดเจน

การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนบริหารและปฏิบัติงาน

 

รองหัวหน้าภาค ฝ่ายบริหาร

การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงระบบงานโดยใช้ LEAN system

1 ระบบงาน / ปี

ทุกปี

การประเมินระบบงาน

การปรับปรุงระบบงานโดย LEAN

 

หัวหน้าหน่วยวางแผนและพัฒนา

การพึ่งพาตนเอง

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์และบริการวิชาการ

1,000,000 บาท / ปี

3 ปี

เปิดบริการตรวจวิเคราะห์ DNA

เปิดบริการตรวจวิเคราะห์ toxicology

 

รองหัวหน้าภาค ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ 3. ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง และ ครูแพทย์ที่มีคุณภาพและมีสำนึกต่อสังคม

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

แนวทางการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

บัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางมีคุณภาพตามเกณฑ์แพทยสภาและนานาชาติ

หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์แพทยสภา

หลักสูตรเทียบได้กับหลักสูตรในระดับนานาชาติ

นิสิตสอบผ่านได้ license

100 %

 

 

100 %

 

ร้อยละ 95

1 ปี

 

3 ปี

ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์แพทยสภา

เปรียบหลักสูตรในระดับนานาชาติและปรับปรุงหลักสูตร

ทบทวนความรู้และทักษะก่อนสอบ

 

หัวหน้าหน่วยวิชาการ

ครูแพทย์มีคุณภาพในระดับนานาชาติ

ผ่านการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ

100 %

3 ปี

ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันระดับนานาชาติ

 

หัวหน้าภาค

บัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางและครูแพทย์มีสำนึกต่อสังคม

กิจกรรมให้บริการสังคม

1 กิจกรรม / ปี

1 ปี

จัดกิจกรรมการให้บริการสังคมโดยให้นิสิตและอาจารย์รวมถึงบุคลากรมีส่วนร่วม

 

หัวหน้าภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ 4. สร้างความแข็งแกร่งทางงานวิจัยที่มีคุณค่า เป็นองค์ความรู้ที่ชี้นำและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

แนวทางการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัย

เกณฑ์การประเมินผลงานประจำปี

100 %

 

 

1 ปี

 

ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลงานประจำปีโดยเพิ่มน้ำหนักงานวิจัย

 

หัวหน้าภาค

สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถชี้นำและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

รางวัลงานวิจัยระดับชาติ

การนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้

1 เรื่อง / ปี

1 เรื่อง / ปี

4 ปี

2 ปี

จัดระบบการบริหารงานวิจัยในระดับภาคฯ โดยสนับสนุนตั้งแต่การเลือกหัวข้อการวิจัยจนกระทั่งการตีพิมพ์นำเสนอการวิจัย

 

หัวหน้าหน่วยวิจัย

สนับสนุนการทำงานวิจัยสหสาขาวิชา

งานวิจัยในระดับสหสาขาวิชา

1 เรื่อง / ปี

2 ปี

แสวงหาความร่วมมือในสหสาขาวิชาเพื่อการทำวิจัยร่วม

 

หัวหน้าภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ 5. สร้างความเป็นผู้นำในด้านการบริการทางวิชาการ การบริการทางการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการเป็นแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

แนวทางการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การให้บริการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

เปิดบริการที่ผู้รับบริการต้องการ

แบบประเมินความพอใจผู้รับบริการ

ระยะเวลาการรอคอยรับบริการ

บริการ Virtopsy

95 %

 

 

อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 95 %

เริ่มเปิดบริการ

2 ปี

 

 

 

4 ปี

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน เพิ่มบุคลากรและช่วงเวลาปฏิบัติงาน

 

จัดระบบ one stop service

จัดระบบบริการ Virtopsy

 

รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริการ

 

 

หัวหน้าภาค

การประกันคุณภาพบริการระดับชาติและนานาชาติ

การได้รับการประกันคุณภาพการบริการ HA และจากสมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติ

100 %

1 ปี

 

 

4 ปี

จัดระบบริหารจัดการการบริการ

 

การขอรับการประเมินการประกันคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

 

รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริการ

ห้องปฏิบัติการได้รับมาตรฐาน ISO

การได้รับมาตรฐาน ISO

100 %

3 ปี

จัดระบบบริหารงาน

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทั้งโครงสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์

 

หัวหน้าภาค

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ 6. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาคมในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร และระหว่างองค์กรกับประชาชนทั้งในและนอกประเทศ

 

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

แนวทางการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การรวมกลุ่มงานเพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน

 

 

การวางแผนพัฒนาการบริการระหว่างหน่วยงานและ stake holders

แบบประเมินความพอใจของบุคลากร

 

 

แผนการพัฒนาและแผนการปฏิบัติงาน

95 %

 

 

 

1 แผน / ปี

1 ปี

 

 

 

2 ปี

ปรับระบบงานที่เน้นการปฏิบัติงานร่วมกัน ไม่แบ่งตามหน่วยแต่แบ่งตามภาระงานที่รับผิดชอบ

 

การจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ stake holders

 

รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร

 

 

การประสานงานการให้บริการ การศึกษาระหว่างโรงพยาบาลและสถาบัน

การประชุมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์

การประชุม interhospital conference

1 ครั้ง / ปี

 

3 ครั้ง / ปี

ทุกปี

 

 

ทุกปี

เป็นสมาชิกเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์

 

การจัด interhospital conference

 

หัวหน้าภาค

การเป็นสมาชิกองค์กรในระดับนานาชาติ

การเป็นสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ

100 %

1 ปี

การสมัครเป็นสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติทั้งในระดับบุคลากรและองค์กร

 

หัวหน้าภาค

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates design ThemZa  Valid XHTML and CSS.